تعامل خدایی

و شکر خداوندی را سزاست که بندگانش را هیچگاه تنها نمیگذارد. اگر بنده ای از شما روی برگرداند نا امید نشوید زیرا که او همیشه هست و هیچگاه از شما روی برنمیگرداند. حتی اگر از او روی برگردانید. و خداوند در تعامل با شما به خویش نگاه میکند نه به شما. و اوست بهترین خدایان

/ 2 نظر / 18 بازدید
ابوالفضل سنگ تراشان

سلام استاد کم گوی و گزيده گوی چون در - همينه ديگه دلمون تنگه شده کجايی؟ خدا نگهدار

یه آدم دیگه

اولين چيزی که به ذهنم رسيد اين بود...... خدايا آن ده که آن به.......