انتخابات شاهنشاهی

سپور شهرداری‌، نمایندة مجلس (!) 1
 
توضیحات:
 به‌: 322تاریخ‌: 25/10/48
از: 20 هـ 7 شماره‌: 55448/20 هـ 7
موضوع‌: اظهارات هوشمند کارمند بانک اعتبارات تعاونی و توزیع اخیراً ابوالقاسم هوشمند صاحب امتیاز روزنامه توقیف شده هوشمند و کارمند فعلی اداره روابط عمومی بانک اعتبارات تعاونی ]و[ توزیع ضمن یک صحبت خصوصی اظهار داشت‌: کشور ما به نام یک کشور مشروطه محسوب می‌شود در صورتی که در اصل‌، کشوری است استبدادی‌.
نامبرده برای اثبات اظهارات خود افزود: چرا اعضای مجلسین همگی افرادی هستند مانند مجید محسنی که سابقاً پیش‌پرده می‌خوانده و یا حبیبی که سابقاً سپور شهرداری بوده است‌؟ مگر مجلس گود زورخانه می‌باشد؟ دولت به این جهت این گونه افرادبی‌اطلاع و بی‌سواد را انتخاب می‌نماید که آنها نتوانند اظهارنظر کنند و فقط بتوانند بگویند بله‌. مشارالیه اظهار داشت‌: دولت افرادی را در رأس شغلهای مهم می‌گذارد که بی‌سواد باشند و نفهم و به جز صحه گذاردن بر کارهای دولت کاری از دستشان برنیاید.
نظریه منبع‌: هوشمند فردی است که دارای عقده‌های فراوانی از وضع حکومت می‌باشد چون وی همواره در اظهاراتش می‌گوید زمانی که من از شخص اول مملکت چه رضاشاه کبیر و چه شاهنشاه آریامهر پشتیبانی می‌کردم جراید دیگر از آنها بدگویی می‌نمودند در صورتی که روزنامه مرا توقیف کردند و از جراید دیگر حمایت نمودند. نظریه رهبر عملیات‌: مفاد گزارش خبری صحیح به نظر می‌رسد. ح انجم آقای همراز 1/11/48 از 325 سؤال شود مشخصات این شخص را دارند یا خیر در صورت اول بررسی سابقه شود. 1/11/48 با بخش 325 تماس حاصل لکن مشخصاتی از وی مشاهده نشد.
 
تظاهر به اسلام کنید !1
 توضیحات:
 موضوع‌: اظهارات شیخ محمود رازی درباره جنگ اعراب با اسرائیل در روز 16/3/46 با شیخ محمود رازی برادر آیت‌الله چهل ستونی مذاکراتی صورت گرفت و نظر او درباره واقعه جنگ اعراب و اسراییل سؤال شد. می‌گفت مردم با سران کشورهای عربی کاری ندارند که چه کسانی می‌باشند و آنچه برای مردم جالب است این است که مسلمانان با اسراییل می‌جنگند و ایرانی‌ها نمی‌توانند در جنگ بین مسلمانها و یهودی‌ها بی طرف و بی تفاوت بمانند. شبی محمود رازی می‌گفت باید در این روزها مخصوصاً توجه شود مبادا عناصر بهایی که در رادیو و تلویزیون نفوذ دارند از موقعیت استفاده کرده با پخش اخبار و مطالبی که به ضرر مسلمانها باشد افکار عمومی مردم ایران را تحریک و عصبانی کنند و خود از آن بهره‌برداری نمایند. رازی می‌گفت موقعی که گوینده رادیو و تلویزیون و یا نویسنده روزنامه به علت اختلاف بین ایران باعبدالناصر خبری علیه نامبرده پخش می‌کند و یا می‌نویسد، مردم این نوع اخبار را علیه مسلمانها تلقی می‌کنند و احساسات مذهبی آنها تحریک می‌شود.
نظریه منبع‌: امروز در سازمانهای دولتی و در بازار و خیابان اکثریت مردم اظهار نگرانی می‌کنند و علت نگرانی آنها این است که مبادا دستگاه حکومت ایران تحت تأثیر حکومت امریکایی‌ها و یا انگلیسی‌ها در جریان کشمکش بین اعراب و یهود و عدم حمایت شدید از مسلمانها دچاراشتباه شوند و ماجرایی در داخل ایران مخصوصاً در مؤسسات نفت جنوب از طرف هواخواهان خمینی و مصدق به وجود آید. در ایران ضمن این که باید از حقوق یهودی‌های ایران دفاع کرد و نگذاشت آسیبی به آنها وارد شود، از نظر افکار عمومی دولت مخصوصاً باید تظاهر به طرفداری از اسلام و مسلمانها و اعراب نماید تا ماجراجویان نتوانند از احساسات افکار عمومی مردم علیه دستگاه حکومت ایران
بهره‌برداری نمایند. باید اعمال عناصر بهایی در سازمانهای تبلیغاتی و روزنامه‌ها دقیقاً مورد کنترل قرار گیرد. عناصر کمونیست‌ها که درروزنامه‌های کیهان و اطلاعات راه پیدا کرده و جزو هیئت تحریریه آن شده‌اند، مخصوصاً ممکن است مطالبی علیه اعراب و به جانبداریعلیه اسرائیل بنویسند تا موجب تحریک افکار عمومی مردم گردد.دولت باید ارتباط خود را با کلیه مراجع مذهبی سریعاً برقرار کند تا آنها بدانند افکار نظریات آنها مورد احترام دولت و دستگاه حکومت است‌. مشورت با مقامات بزرگ مذهبی در تهران و قم و خراسان و احترام گذاشتن به افکار و نظریات آنها می‌تواند موجب تسکین افکار عناصر متعصب گردد و هر گونه بهانه جویی را از دست عناصر اخلالگر خارج سازد.


رواج قوم و خویش‌بازی در ادارات دولتی 1
 مرجع صدور:ساواک
 مأخذ:کتاب غلامرضا نیک پی به  روایت اسناد ساواک
 توضیحات:تاریخ: 25/1/48
موضوع: پارتی‌بازی و دوست‌بازی در ادارات دولتی پارتی‌بازی و به اصطلاح دوست‌‌بازی و قوم و خویش‌بازی در دستگاه‌های دولتی متأسفانه تا به حال ریشه‌کن نشده است و یا
اینکه دولت ادعا دارد که کارها را به کاردان می‌دهد در این امر توفیقی حاصل نکرده. کلیه مقامات دولتی به خصوص در رده‌‌های بالا به وسیله دوستان و هم کلاسی‌ها و همکارهای سابق و قوم و خویش‌ها اشغال شده است. برای نمونه اغلب وزیران فعلی
کابینه از جمله دوستان مرحوم منصور و آقای هویدا نخست‌وزیر می‌باشند. تیمسار آزموده از اقوام آقای آموزگار وزیر دارایی است. در نخست‌وزیری عده کثیری از کارمندان شرکت نفت که در شرکت مشاغل بسیار کوچکی داشته‌اند در پست‌های بالا تا رده وزارت و مدیر کلی و استانداری رسیده‌اند که از جمله آنها شهبازی معاون نخست‌وزیر (پیروز استاندار بنادر جنوب) دکتر نیک‌پی وزیر آبادانی و مسکن می‌باشند.رفاقت و دوست‌بازی به حدی است که مثلاً فلان وزیر و رئیس کل حتی منشی و رئیس دفتر خود را از وزارتخانه و سازمانی به سازمان دیگر می‌برد و در نتیجه هیچ کس امنیت شغلی ندارد مگر اینکه به نحوی خود را به وزیر و رئیس سازمان نزدیک که به طور مثال دکتر نیک‌پی وزیر آبادانی و مسکن حتی ماشین‌نویس خود را از شرکت نفت به نخست‌وزیری و از نخست‌وزیری به وزارت آبادانی و مسکن برده است. و آقای دکتر نهاوندی رئیس
دانشگاه پهلوی مدیر کل دفتر خود را از وزارت ... به دانشگاه شیراز منتقل نموده است.
در صورتی که در سازمانهای حزبی کشورهای خارج موقعی که یک حزب شکست می‌خورد و حزب دیگری روی کار می‌آید به غیر از تعویض وزیر وزارتخانه که یک پست سیاسی است هیچ مقام دیگری تغییر شغل پیدا نمی‌کند و حتی سفراء سابق
اغلب در مقامات خود باقی می‌مانند ولی در ایران به محض اینکه وزیر یک وزارتخانه عوض می‌شود بلافاصله بدین دلیل تمام وزارتخانه را عوض می‌کند و این امر تا سطح راننده وزیر ماشین نویس و پیشخدمت نیز پایین می‌آید. این موضوع به
 خصوص در میان کارمندان دولت باعث نارضایتی عمیق می‌شود زیرا هیچ کس برای خود امنیت شغلی احساس نمی‌کند. یک ضرر دیگر این کار اشباع شغل در مقامات بالا برای دولت بوده و از نظر مدیریت هم به ضرر دولت تمام می‌شود.این عمل وزراء درست مثل این است که یک لشکر به محض تعویض فرمانده لشکر عده زیادی از افسران پایین به درجه سرهنگی و سرتیپی و امثال آن برگزیده شوند و فرماندهی واحدها را به عهده بگیرند ولی سرهنگ‌ها و سرتیپ‌های سابق نیز به عناوین مختلف در همان لشکر باقی بمانند.این امر از نظر مدیریت غلط است.در حال حاضر در حزب حتی در حزب ایران نوین که فعلاً گرداننده دولت است نیز عیناً همین شیوه رفیق‌بازی وجود دارد و تمام گردانندگان و لیدرهای حزب از دوستان و همکاران و اقوام و همکلاسی‌های سابق سران حزب می‌باشند.
در پرونده 33999 غلامرضا نیک‌پی بایگانی شود. 25/1/48
 
دکتری با مدرک دیپلم!
 توضیحات:گزارش اطلاعات داخلی
شماره: 534/300
تاریخ گزارش: 2/9/44
موضوع: وزارت آموزش و پرورش
به طوری که استحضار دارند اخیراً وزارت آموزش و پرورش مبادرت به بازنشسته نمودن اغلب معاونان و رؤسای ادارات تابعه آن وزارتخانه نموده و چون از طریق کارگزینی وزارت آموزش و پرورش به سوابق دکتر بیرجندی معاون سابق که مشمول قانون بازنشستگی بوده مراجعه می‌شود معلوم می‌گردد که شخص مورد بحث فاقدلیسانس و درجه دکترا بوده و فقط دارای مدرک دیپلم ششم است و بی‌جهت مشارالیه را دکتر خطاب می‌کرده‌اند.
عیناً جهت اقدام به اداره 322 ارسال می‌گردد. شماره 3/9
آقای قهرمانی بررسی و بهره‌برداری نمایید. 4/9
1ـ سابقه بررسی و پرونده تکمیل گردد
2ـ مورخه سوابق خدمتی و عکس از اداره کل چهارم
3ـ بیوگرافی از ساواک تهران
قهرمانی 8/9/44
 
    

 

انتخابات مردمی‌! 1
 توضیحات:
 از : 20 هـ 32تاریخ : 12/4/50
به : 322شماره : 26102/20 هـ 32
موضوع : تهیه کارت انتخابات
در تاریخ 4/4/50 الی 9/4/50 تعداد 15 هزار کارت انتخاباتی که توسط 15 نفر از کارکنان شرکت واحد به حزب ایران نوین برده شده در مورخ 10/4/50 توسط قاسم مستعلی نماینده کارگران شرکت واحد به حزب ایران نوین برده شده و تحویل آقای شیخ بهائی رئیس ستاد انتخاباتی حزب ایران نوین گردید قبلاً قرار بود شرکت واحد تعداد 50 هزار کارت برای انتخابات تهیه نماید و در آنجا آقای شیخ بهائی به قاسم مستعلی اظهار می‌دارد تهیه کارت فعلا کافی است چون در حدود 400000 کارت قبلا تهیه شده است‌.
نظریه شنبه‌: قرار شده که از شب انتخابات تعداد 500 نفر از کارکنان شرکت واحد تعیین گردیده تا کارتهائی که تهیه شده در صندوق ریخته شود.
نظریه یکشنبه‌: شنبه شخص مطلعی است به احتمال قوی خبر فوق صحت دارد.
 

 

انتخابات اجاره‌ای ! 1
توضیحات:
شماره‌: 2ـ3ـ5929تاریخ‌: 11/12/39
موضوع‌: انتخابات

بین کارمندان عالیرتبه وزارت کشور از قول تیمسار سپهبد علوی مقدم وزیر کشور گفته می‌شود که مشارالیه انتخابات دوره بیستم را دربست به مبلغ بیست میلیون تومان اجاره کرده و جمع شیفری که کارمندان مزبور بابت وجوه دریافت شده از کاندیداها که تاکنون افشا شده اظهار می‌دارند مبلغ 18 میلیون تومان می‌باشد.
در پرونده تیمسار سپهبد مهدیقلی علوی مقدم بایگانی شود.
کامیاب
17/12/39
 

 انتخابات رضاخانی 1
 توضیحات:
 حضور محترم حضرت حکمران دام اقباله
حسب‌الامر بندگان حضرت اشرف‌، امارت لشکر ایالت عظمی ابلاغ می‌دارد که انتخابات قراچه داغ به ترتیب ذیل حتماً باید خاتمه یابد. قراچه داغ دو نفر وکیل خواهد داشت‌، اول حضرت اشرف (سردارسپه‌) دوم میرزا سلیم خان ایزدی ساکن تهران‌. باید حضرت اشرف بیشتر از میرزا سلیم خان دارای رای باشند و غیر از اشخاص فوق کس دیگری انتخاب نشود. در صورت تخلف‌، بدون هیچ ملاحظه از شغل خود منقص خواهید شد. خواهشمند است عین ابلاغیه را امضا فرموده عودت دهند. ضمناً حسب‌الامر لازم است‌، ابلاغ مواد فوق‌الذکر را در دو نسخه با خط و امضای خودتان توسط حامل در پاکت سر به لاک ارسال دارند. چنانچه قبلاً هم عرض نمودم با کمال افتخار حاضرم اوامر مطاع حضرت اشرف امیر لشکر شمالغرب و فرمانده کل قوای آذربایجان دامت شوکته را به موجب فوق که ابلاغ فرمودید به موقع اجرا بگذارم‌، لیکن چون محال خانرود و بدوستان که انتخابات و مالیات آن محال جزو قراچه داغ لیکن حکومت آنجا با بنده نیست مسئولیت آنجا به عهده آقای بهأالسلطان و از حکومت قراچه داغ مجزاست‌. در صورتی که جزء بنده بشود بکلی عهده‌دار خواهم بود. 2/9/302 باید هرچه زودتر جنابعالی را ملاقات و نماینده از طرف حکومت به محالات فرستاده شود.
 

 

«نیک‌پی»: همکاران من از پیغمبر پاک‌ترند!  1
 
مرجع صدور: ساواک
 توضیحات:
 «نیک‌پی»: همکاران من از پیغمبر پاک‌ترند!
به: 323 تاریخ: 29/11/49
از: 20ه‍ 6 شماره: 98220/ 20 ه‍ 6
موضوع: اظهارات شهردار در جلسه انجمن شهر
در تاریخ 24/11/49 در جلسه انجمن شهر که در حزب ایران نوین تشکیل شده بود شهردار تهران اظهار داشت که من امروز ادعا می‌کنم که فساد و دزدی در شهرداری ریشه‌کن شده و قسم می‌خورم که دیگر در شهردار به هیچ وجه دزدی نمی‌شود و اگر دروغ بگویم فرزند پدرم نیستم و افزود که همکاران من از پیغمبر نیز پاک‌تر هستند که یکی از اعضاء انجمن در جواب شهردار گفت بگویید استغفرالله ولی شهردار بلافاصله جواب داد استغفرالله هم لازم ندارد و اضافه کرد مقامات امنیتی به من اطلاع داده‌اند که فقط صدی هشت کارمندان شهرداری ناسالم هستند که آنها هم مصدر کاری نمی‌باشند و بقیه هم صحیح‌العمل می‌باشند. سپس اظهار داشت که من نامه رسمی به ساواک نوشته و خواسته‌ام که کلیه تلفنهای معاونین و قائم‌مقام‌ مرا کنترل کنند و آنها را تحت نظر بگیرند و همچنین با رئیس شهربانی نیز صحبت کرده‌‌ام که او هم در این مورد اقدام نماید و فعلاً تیمسار حریری از ساواک مأمور شهرداری شده که این قبیل کارها را انجام دهد.
نظریه شنبه: اظهارات شهردار در زمینه ریشه‌کن شدن فساد و دزدی در شهرداری پوچ و بی‌اساس و همه مردم به خوبی می‌دانند که دزدی و رشوه‌خواری تا چه اندازه در شهرداری ریشه دوانیده است ضمناً اظهارات شهردار در مورد اقدامات دستگاه امنیتی نسبت به کنترل تلفن معاونین و مأموریت سرتیپ حریری به مصلحت نبوده است.
نظریه چهارشنبه: مفاد گزارش به احتمال قوی صحیح بوده و اظهار نظر شنبه نیز مورد تأیید است.
در پرونده 33999 (غلامرضا نیک‌پی) بایگانی شود.
ملاحظه شد. 1/12
 

 

انتخابات لوکس  1
 توضیحات:
 موضوع‌: اخذ کارت انتخابات
طبق اطلاع حاصله در تاریخ‌: 31/4/46 یکی از رانندگان تاکسیهای لوکس اظهار می‌نمود از کلیه رانندگان تاکسی لوکس به اضافه اخذ بهای لباس مخصوص به مبلغ 850 هشتصد و پنجاه ریال در کارتهایی که بدون نام کاندیدا بوده امضا گرفته شده است‌. نظریه رهبر عملیات‌: تاکنون در این مورد خبری به 20 ه ۴ واصل نگردیده است‌.
جهت اقدام به اداره 2321 ارسال می‌گردد شماره 2/5
 

 

انتخابات آزاد!
 توضیحات:
 شماره‌: 3ـ3ـ5744تاریخ‌: 27/11/39
موضوع‌: انتخابات مجلس شورای ملی

دوستان و آشنایان مهندس عبداله والا نماینده خلخال اظهار می‌دارند جمع کسانی که در خلخال به نفع مهندس والا رأی داده‌اند از یکصدنفر تجاوز نمی‌کردند که هر یک سه الی چهار نفر باتغییر نام رأی داده‌اند و اکثر آرایی هم که به صندوق ریخته شده به خط هرمز شیبانی داماد مهندس والا بوده و مهندس والا مبلغ پنجاه هزار تومان به فضل‌اله سلجوقی مدیر روزنامه صدای ملیون و بسیج خلخالی کاندیداهای خلخال پرداخته تا کنار بروند و مبلغ پنجاه هزار تومان نیز خرج متفرقه داشته و صدهزار تومان هم به فرماندار محل و دویست هزار تومان نیز به تیمسارعلوی مقدم و مشارالیه نزد اعلیحضرت همایون شاهنشاه که با انتخاب او از خلخال نظر موافق نداشته‌اند شفاعت و وساطت نموده است‌.
 

 

فرمان نه ‌ماده‌ای رضاخان پس از کودتا
 مرجع صدور: بنیاد مستضعفان
 توضیحات: حکم می‌کنم
ماده اول ـ تمام اهالی شهر طهران باید ساکت و مطیع احکام نظامی باشند.
ماده دوم ـ حکومت نظامی در شهر برقرار و از ساعت هشت بعد‌از ظهر غیر از افرادنظامی و پلیس مأمور انتظامات شهر کسی نباید در معابر عبور نماید.
ماده سوم ـ کسانیکه از طرف قوای نظامی و پلیس مظنون به مخل آسایش و انتظامات واقع شوند فوراً جلب و مجازات سخت خواهند شد.
ماده چهارم ـ تمام روزنامجات ـ ـ اوراق مطبوعه تا موقع تشکیل دولت بکلی موقوف و بر حسب حکم و اجازه که بعد داده خواهد شد باید منتشر شوند.
ماده پنجم ـ اجتماعات در منازل و نقاط مختلفه بکلی موقوف در معابر هم اگر بیش از سه نفر گرد هم باشند با قوة قهریه متفرق خواهند شد.
ماده ششم ـ تمام مغازه‌های شراب و عرق فروشی تئاتر و سینما تلگراف‌ها و کلوپ‌های قمار باید بسته شود و هر مست دیده شود بمحکمه نظامی جلب خواهد شد.
ماده هفتم ـ تا زمان تشکیل دولت تمام ادارات و دوائر دولتی غیر از اداره ارزاق تعطیل خواهد بود ـ پستخانه تلفون خانه هم مطیع این حکم خواهند بود.
ماده هشتم ـ کسانیکه در اطاعت از مواد فوق خودداری نمایند به محکمه نظامی جلب و بسخت‌ترین مجازات‌ها خواهند رسید.
ماده نهم ـ کاظم‌خان بسمت کماندانی‌ شهر انتخاب و معین می‌شود و مأمور اجرای مواد فوق خواهد بود.

رئیس دیویزیون قزاق اعلیحضرت اقدس شهریاری و فرمانده کل قزاق (رضا)مطبعه بوسفور
 

دستور اویسی برای استفاده از چماقداران داوطلب در سرکوب مردم
 توضیحات:
 از : ن. ز. ش - معاونت اطلاعات وعملیات ( مد . عملیات )
به : گیرندگان مراجعه شود
موضوع : استفاده از پرسنل یکانهای ن.ز.ش بمنظور بکاربردن در عملیات کنترل اغتشاشات
۱- فرمانداری نظامی تهران و حومه در نظر دارد که از پرسنل داوطلبی که از لحاظ جسمانی واجد شرایط باشند بمنظور شرکت در عملیات کنترل اغتشاشات در سطح تهران استفاده نماید .لذا دستور فرمایید صورت اسامی پرسنل داوطلب آن یکان را حداکثر در ظرف ۲۴ ساعت بعد از دریافت این امریه مستقیما به فرمانداری نظامی تهران ارسال دارند.
۲-فرماندهی لجستیکی نیروی زمینی شاهنشاهی با هماهنگی با فرمانداری نظامی تهران و دریافت آمار باطوم یا چوب مورد نیاز پرسنل مورد بحث را تهیه و دراختیار قرار دهد .
ف . ن . ز . ش - ارتشبد غلامعلی اویسی
 

 

فیلم راز بقا پخش کنید تا مردم به تظاهرات نروند!
 توضیحات:
 از: اداره دوم (22 د) شماره: ح/95ـ401ـ423
به: تیمسار ریاست سازمان اطلاعات و امنیت کشور تاریخ: 18/9/1357
موضوع: برنامه‌های تلویزیونی
به استحضار می‌رساند:برابر اطلاعات به دست آمده به دلیل تعطیل بودن مدارس و سینماها و سایر مراکز تفریحی و سرگرم‌کننده اکثر آنهایی که از اول ماه محرم بعد از ساعت 2100 مبادرت به تظاهرات و دادن شعار در پشت بامهامی‌نمایند بچه و جوان هستند و نبودن برنامه‌های تلویزیونی مورد علاقه و پخش برنامه‌های مذهبی تمام وقت دلیل عمده وضع به وجود آمده می‌باشد.به نظر می‌رسد با توجه به عدم پخش موسیقی از رادیو و تلویزیون، نمایش فیلم‌های سرگرم کننده و بدون موسیقی نظیر راز بقا و غیره قبل از ساعت 2100 الی پایان برنامه می‌تواندعامل مؤثر و بازدارنده‌ای باشد. رئیس اداره دوم اطلاعات و ضداطلاعات ـ سپهبد ناصرقلی برومند
از طرف سرلشکر .........
 

 

تمام آتش‌سوزیها کار ساواک است
 توضیحات:
 در سند زیر یکی از دوستان نزدیک سفیر انگلستان در تهران تصریح دارد که کلیه خرابکاریها و آتش‌سوزیها علیه اماکن عمومی کار مأموران ساواک است. این در حالی است که ساواک تلاش می‌کرد از این حوادث بهانه‌ای برای تحکیم حکومت نظامی و سرکوب مردم استفاده کند.
سند زیر را می‌خوانیم:اظهارات یکنفر از اتباع کانادائی مرتبط با سفیر انگلیس پیرامون حوادث روز 14/8/57 تهران فرانک مکی تبعه کانادا که از دوستان نزدیک سفیر انگلیس در دربار شاهنشاهی میباشد. بنقل از دیپلماتای سفارت انگلیس در تهران، اظهار داشته:
کلیه خرابکاریها و آتش سوزیها در اماکن در روز 14/8/57 که در تهران صورت گرفته از حمله آتش زدن سفارت انگلیس، وسیله مأمورین ساواک و دولت ایران انجام گرفته تا بدینوسیله شاهنشاهی آریامهر بتواند یک دولت نظامی برسرکار بیاورند.
ارزیابی خبر:
اظهار مطالب بالا توسط بیگانه مذکور صحت دارد.
توضیح:شایعه آتش زدن اماکن وسیله عوامل دولتی در میان مردم بشدت رواج داده شده و برخی مقامات سفارت انگلیس نیز باین مسئله اشاره کرده‌اند. آنچه که ملاحظه شده، مطبوعات خارجی تاکنون باین مسئله اشاره‌ای نکرده‌اند و گفته شده، چنانچه مطبوعات خارجی این شایعات را رد کنند. میتواند کمک بزرگ و مؤثری برای دولت ایران باشد.
 

 

تظاهرات چاقوکش‌ها به حمایت از شاهنشاه!
 توضیحات:
 به: مدیریت کل اداره سوم 311
از: سازمان اطلاعات و امنیت تهران 20 ه‍ 11
شماره 14043/20 ه‍ 11
تاریخ: 12/6/57
درباره: مصطفی تاجیک

آقای محمد ایلخانی کارمند این سازمان گزارش نموده به طوری که شایع است مصطفی تاجیک صاحب باشگاه تاجیک واقع در میدان کلانتری خیابان دلگشا ابتدای خیابان کرمان که قبلاً قهرمان تیم کشتی ایران بوده است یک قطعه تمثال شاهنشاه آریامهر را درون قاب قرار داده و تصمیم دارد در آینده با عده‌ای از جوانان شاهدوست میدان کلانتری و چند کامیون با چاقو و قداره به نفع شاهنشاه آریامهر تظاهراتی برپا سازند. مراتب جهت استحضار اعلام می‌گردد.
رئیس سازمان اطلاعات و امنیت تهران ـ پرنیان‌فر
گوینده ـ بیگی
گیرنده ـ بزرگزاد
ساعت مخابره: 1050
محترماً به استحضار می‌رساند. صدررحمانی 12/6/57
 

 

پشتیبانی از چاقوکشان
 توضیحات:
 خلاصه پرونده حسین رمضان یخی
حسین رمضان یخی که طبق تصمیم کمیسیون امتیازات در روز 2/10/32 مفتخر به اخذ مدال رستاخیز گردیده، از چاقوکشان جنوب شهر بوده و در پرونده موجود دادخواستهای متعددی دیده می‌شود که نامبرده موجبات آزار و اذیت مردم را در گوشه و کنار تهران فراهم [می‌کند] و بعضاً نیز اظهار داشته که مورد پشتیبانی تیمسار ریاست سازمان می‌باشد و به طوری که در دادخواستهای موجود دیده می‌شود، حسین رمضان یخی و برادرش تقی دارای اسلحه کمری بوده و بدین وسیله نیز وسائل ارعاب مردم را فراهم می‌آورند. ضمناً نامبردگان چند فقره قتل و جنایت نیز مرتکب شده‌اند که می‌بایستی ماهها در تبعید و زندان باشند ولی به طوری که دیده شده اغلب بعد از آن که به واسطه شرارتی از طرف مقامات انتظامی دستگیر می‌شوند در ظرف مدت بسیار کوتاهی از زندان آزاد شده و دوباره مشغول شرارت می‌شوند نامبرده اخیراً در منزل رشیدیان راجع به گوشت صحبت کرده و مطالب زننده‌ای درباره آقای نخست‌وزیر بیان داشته است.
استحضاراً به عرض می‌رسد.  13/3/38
اصل گزارش دست ساواک می‌باشد .آقای فرهادی یادداشت و پرونده به بایگانی فرستاده شود
18/3/38
 

سیاهی لشکر!
 توضیحات:
 موضوع: شرکت بانوان فرهنگی در رژه 6 بهمن در رژه ششم بهمن حزب ایران نوین عده‌ای از بانوان فرهنگی در صف سازمان زنان حزب شرکت داشتند. این بانوان عضو حزب ایران نوین نبودند بلکه رؤسای بخش‌ها که عضو حزب می‌باشند آنها را تحت عنوان اینکه می‌خواهند از طرف آموزگاران در رژه شرکت کنند به سینما آسیا آورده ولی در آنجا آنها را در صفوف سازمان زنان حزب ایران نوین قرار داده‌اند به اصطلاح رؤسای بخش‌های فرهنگی برای حزب ایران نوین سیاهی لشکردرست کردند. سر و صدای این بانوان درآمده بود و می‌گفتند ما اگر باید رژه برویم باید از طرف وزارت آموزش و پرورش باشد،‌ از حزب بدمان می‌آید و حتی نمی‌خواهیم در صف آنها باشیم. خانم دکتر صدوقی رئیس احیه 8 چون با خانم رهرو دوست است می‌خواسته است با آوردن معلمین در صف حزب جای خود را بیشتر باز کند. خانم ایران جهانبانی هم 150 نفر از دانش‌آموزان دبیرستان ایران را آورده بود 500 نفر هم از زنان و کودکان کوی نهم آبان در رژه شرکت داشتند. در صف سازمان جوانان حزب نیز همایون قره‌گزلو عده‌‌ای از شاگردان مدارس را جمع کرده و آورده بود و به هر یک از آنها کارت شرکت در جشن بعد‌از ظهر همان روز را داده بود.
نظریه سه‌شنبه: شنبه در سازمان زنان و سازمان جوانان شناسایی قابل ملاحظه‌ای دارد و مفاد گزارش خبری تأیید می‌گردد.
 

فشار کودتاچیان بر وعاظ و خطبا
 مرجع صدور: بنیاد مستضعفان
 توضیحات:
 تصدق حضور مبارک شوم حسب‌الامر مطاع مأمور فرستادم آقا سید‌رضا را ملاقات بایشان اخطار کردم بکلی سبک و رشته صحبت منبری خود را تغییر داده فقط در رشته مسائل و اخلاق صحبت بنمایند آنهم با کمال نزاکت و ابداً مذاکرة مقامات عالیه و اولیای محترم به هیچ وجه نمایند یکنفر هم مفتش مأمور کردم که مواظب صحبت و مذاکرات منبری او بشود چون چیزی نداشت برای امور معاش نتوانست بکلی ایشان را از رفتن بمنبر محروم دارد همواره در ارجاع فرمایشات حاضر است. فدوی
 

 ماست مالی!
 توضیحات:
 ماست مالی!
به: بخش 2 تاریخ: 28/4/45
از: 300/الف شماره: 300415/الف
موضوع: اعلام جرم علیه دکتر عاملی وزیر پیشین دادگستری
پیرو: 412-300/الف 28/4/45
صبح روز جاری به دنبال اعلام جرم معتمدی علیه دکتر عاملی، بعد از دستور، محسن خواجه‌نوری لیدر فراکسیون اکثریت در دفاع از دکتر عاملی صحبت کرد و گفت موارد اعلام جرم معتمدی علیه ایشان غرض‌آلود است و صحت ندارد و دکتر عاملی در کار خود فردی بی‌نظر بوده است. معتمدی ضمن یک مذاکره خصوصی می‌گفت مفاد یکی از اعلام جرمهای وی علیه دکتر عاملی مربوط به یک میلیون تومانی است که از خرم مدیرعامل شرکت آسفالت راه گرفته (توسط عموی خود) و پرونده خرم را که مبلغ چهل میلیون تومان سوءاستفاده نموده و اتهام داشته ماست مالی کرده و مفاد اعلام جرم دیگر مربوط به 4 ماده عمل خلاف قانونی است که دکتر عاملی در وزارت دادگستری انجام داده است.
مفاد این اطلاعیه در بولتن درج گردیده است؛ علیهذا این نسخه روی پرونده دکتر باقر عاقلی بایگانی شود.
2/5/45
 

 

نقش دربار در انتخاب نمایندگان مجلس
 مرجع صدور:ساواک
 مأخذ: ماهنامه گزارش تاریخ شماره  ۹۴
 توضیحات: شماره: 972 / 316 تاریخ: 8/3/40
موضوع: اظهارات سپهبد علوی‌مقدم سپهبد علوی مقدم وزیر اسبق کشور به دوستان نزدیک خود اظهار داشته متأسفانه نمی‌تواند ثابت کند که طی چند ساله گذشته چه وجوهی به اعلیحضرت همایون شاهنشاه پرداخت کرده ولی دو رقم یکی هفتصد و پنجاه میلیون ریال و دیگری سیصد میلیون ریال را که به حساب اعلیحضرت همایون شاهنشاه ریخته می‌تواند اثبات کند زیرا شماره حسابهای مربوطه را در دست دارد و اضافه کرده اگر بخواهند او را فدای راه سیاست کرده و در پرونده انتخابات متهم و تحت تعقیب قرار دهند لیستی را که به خط سلیمان بهبودی رئیس دفتر مخصوص است ارائه داده و ثابت خواهد کرد که نمایندگان مجلس بیستم چگونه از طرف دربار شاهنشاهی تعیین شده‌اند و بهبودی هم مسلماً خواهد گفت که چه مقامی لیست نمایندگان دوره بیستم را به مشارالیه دیکته نموده است.
 

بازیهای پشت پرده(!)
توضیحات: موضوع: جلسه منزل آقای عمیدنوری

از ساعت 11 بامداد روز جمعه 11/4/44 عده‌ای درحدود 13 نفر در منزل آقای عمیدی‌نوری واقع در زرگنده قلهک جلسه هفتگی تشکیل دادند. آقایان دکتر مصطفی الموتی،‌سالار خلعتبری، دکتر اهری، خسرو و مصطفی خلعتبری فرزندان سالار خلعتبری، احمدی دکتر ابوالقاسم مشیری، دکتر انصاری، ملک‌محمدی، ابریشم چیان جزو حاضرین بودند. در این جلسه موضوع صحبت بر محور تعیین نخست‌وزیر دور می‌زد و آقایان دکتر الموتی و عمیدی‌نوری می‌گفتند شاهنشاه اگر بنا به میل خودشان باشد اسدالله علم و یا دکتر اقبال را به نخست‌وزیری منصوب خواهند کرد ولی بازیهای پشت پرده اجازه چنین کاری نمی‌دهد مثلا مرحوم منصور کسی بودکه از یک سال قبل خود را برای نخست‌وزیری آماده کرده بود. آقای عمید‌نوری گفتند مرحوم رزم‌آرا همین طور بود و دو ساعت پس از نخست‌وزیری کابینه خود را معرفی کرد زیرا برنامه‌ای داشت و می‌دانست که روی کار می‌آید. در این موقع صحبت بر سر ورشکستگی به میان آمد و آقای سالار خلعتبری گفتند در هفته گذشته چندین تاجر معتبر ورشکسته شدند. بعد ‌آقای دکتر الموتی راجع به شایعات مربوط به خرید شکر در مواقع گرانی و پرونده‌ای که در مجلس آن را تعقیب کرده‌اند اشاره کرد و اظهار نمود در این موضوع عالیخانی محققاًَ دست داشته است و اعلیحضرت فوق‌العاده ناراحت شده‌‌اند.آقای سالار اظهار داشتند پس چرا از این قبیل اشخاص حمایت می‌شود آقای عمیدی گفتند شاه چه کند به چه کسی اعتماد کند او که به تنهایی قادر نیست همه کارها را انجام دهد. دیگران هم وقتی از حمایت برخوردار می‌شوند این گونه خرابکاری می‌کنند. سپس آقای احمدی در حالی که آهسته به آقایان دکتر مشیری و مصطفی خلعتبری که طرفین او نشسته بودند گفت این آقای دکتر اهری هم وضع خوبی ندارد و از موقعی که بیمارستان رضاپهلوی در شمیران افتتاح شده است دیگر کسی به سراغ او نمی‌آید و او هم از این جهت ناراحت است. مصطفی خلعتبری اضافه نمود هر کجا که نام پهلوی هست همه ورشکست می‌شوند. ضمناً آقای عمیدی‌نوری و بانو روز یکشنبه 13/4/44 به فرانکفورت مسافرت خواهند نمود (جهت ملاقات فرزندانشان)
رونوشت برابر اصل است. بررسی گردید در پرونده‌های مربوطه بایگانی شد ضمناً جهت مصطفی خلعتبری پرونده انفرادی تشکیل شد و شغل نامبرده از ساواک تهران خواسته شد اقدام دیگری ندارد این اطلاعیه در پرونده دولت هویدا به کلاسه د ـ 468 ، بایگانی شود. 27/4/44 رئیس بخش 322 رشیدی 27/4
 

 

وعده‌های دروغ!
 مرجع صدور: ساواک
 توضیحات: به: بخش 322 تاریخ: 15/3/45
از: 300 الف شماره: 251 ـ 300 الف
موضوع: مجلس شورای ملی
در جلسه دیروز (سه‌شنبه 10 خرداد) که به ریاست آقای مهندس عبدالله ریاضی تشکیل گردید موضوع جالب سئوال آقای عیسی مبارکی از وزارت آب و برق راجع به ساختن سد باهر کلات در بلوچستان بود. نامبرده که حتی سواد خواندن و نوشتن او کمتر از ششم ابتدائی است موقع خواندن سئوال که معلوم بود برای او نوشته‌اند دچار زحمت و لکنت زبان شد و این امر باعث خنده شدید نمایندگان و حتی تماشاچیان در جلسه گردید.
بعد هم در ضمن صحبت گفت که چون من نماینده محلی هستم از وضع محل اطلاع دارم و چون این امر اشاره بود به اینکه عده‌‌ای از نمایندگان محلی نیستند باز صحبت او سرو صدا ایجاد کرد و موضوع جالب دیگری که گفت این بود که اظهار داشت همیشه به مردم دروغ گفته است به علت اینکه اولیای دولت به او وعده دروغ داده‌اند و البته این امر هم باعث خنده نمایندگان و عصبانیت آقای محسن خواجه‌ نوری لیدر فراکسیون حزب ایران نوین شد زیرا یکی از اعضای فراکسیون و حزب ایران نوین یعنی آقای مبارکی صریحاً گفت که دولت به او وعده دروغ داده است. بررسی و بهره‌برداری گردید و در پرونده‌های مربوطه بایگانی گردید در پرونده 258 ر ـ ی بایگانی شود.
 

نان به نرخ روز خوردن
 مرجع صدور:ساواک
 توضیحات: اظهارات هوشنگ کریم دیزانی در مورد کاندیداهای حزب پان ایرانیست
هوشنگ کریم دیزانی ضمن صحبتهای خود طی مطالبی پیرامون سیاست ملی حزب و اعلام کاندیداهای حزب پان ایرانیست جهت مجلسین شورای ملی و موسسان اظهار می‌داشت این دوستان و رفقای حزبی شما فوری رنگ و ماهیتشان را تغییر داده و خود را از ترس و برای پیشرفت مقاصدشان طرفدار حکومت و شاهنشاه آریامهر معرفی می‌کنند و می‌خواهند به مجلس بروند و در پناه نمایندگی برنامه‌های پلید خود را اجرا نمایند. چون این آقایان همان کسانی هستند که در 24 مرداد سال 32 تا مشاهده نمودند ورق برگشته و شاهنشاه آریامهر از کشور خارج شدند و به مسافرت رفته‌اند، بی‌درنگ آن تک شمارة روزنامه‌اش را منتشر کردند و در آن به شاهنشاه آریامهر و سلطنت ایران توهین نمودند و حالا که آبها از آسیاب افتاده‌، خود را طرفدار نظام شاهنشاهی ایران و شاهنشاه آریامهر و سلطنت معرفی می‌کنند. ما دیگر گول این افراد را نمی‌خوریم و اینها چون دیدند دیگر حنایشان رنگ ندارد و من همه آنها را می‌شناسم از حزب اخراجم نمودند و بطور کلی حملات شدیدی به محسن پزشکپور و دکتر فضل‌اله صدر نمود.
نظریه منبع‌: تا قبل از 24 مرداد سال 32 در روزنامه‌ها و جلسات حزبی هیچگونه انتقاد و یا حمله‌ای به مقام شامخ سلطنت و یا دربار شاهنشاهی نمی‌شد. بطوری که عده‌ای طرفداران دکتر مصدق افراد حزب پان ایرانیست را درباری می‌خوانند ولی در جریان 24 تا 28 مرداد روزنامه فوق‌العاده حزب در یک صفحه منتشر گردید و طی سرمقاله‌ای تحت عنوان «دربار پهلوی روی دربار قاجار را سیاه کرد» انتشار یافت که در آن حمله شدیدی به شاهنشاه آریامهر و دربار سلطنتی گردیده بود و چون حوادث 28 مرداد و قیام مردم رویداد تمام نسخه‌های این روزنامه که در دسترس و اختیار افراد حزبی بود به دستور مسئولین حزب بلافاصله جمع‌آوری و معدوم گردید ولی به نظر می‌رسد چند نسخه از آن نزد رهبران حزب باشد و مطالب هوشنگ کریم دیزانی در مورد مخالفت حزب با مقام شامخ سلطنت در جریان 24 مرداد تا 28 مرداد تائید می‌گردد.
 

 

آزادی عقیده!
 مرجع صدور: ساواک
 مأخذ: گزارش تاریخ ش ۱۲
 توضیحات: آقای مهندس والا نماینده مجلس شورای ملی اظهار داشته که سازمان اطلاعات و امنیت او و آقای گودرزی را احضار کرده و از آن دو نفر تعهد گرفته است که در مجلس با اعتبارنامه وکلا مخالفت نکنند. سپس افزوده در این مجلس هیچ‌کس جرأت اظهار عقیده و صحبت کردن هم ندارد.
 

طوق زرین همه برگردن خر می‌بینم
 توضیحات:
 موضوع‌: در پشت کنگره حزب ایران نوین
روز یکشنبه گذشته (24 اردیبهشت ماه 1346) نخستین کنگره حزب ایران نوین با شرکت 1166 نفر در سالن محمد رضاشاه افتتاح و شروع به کار کرد و ریاست جلسه را آقای دکتر خطیبی نایب رئیس مجلس شورای ملی و مدیر عامل جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران به عهده گرفت و ذیلاً صحبتها، کنایه‌ها و عقاید واقعی شرکت کنندگان و آنچه در پشت پرده کنگره گذشته است به عرض می‌رسد: مهمترین موضوعی که همه اعضای کنگره در صحبتهای خصوصی و در گوشی از آن انتقاد می‌کرند جنبه به اصطلاح فرمایشی بودن انتخابات هیئت رئیسه کنگره ـ انتخاب دبیر کل و اعضای شورای مرکزی بود. به طور مثال رئیس جلسه می‌گفت که آقای فلان هم اکنون یادداشتی فرستاده‌اند که می‌خواهند صحبت کنند و بعد آن شخص را صدا می‌زد و شخص مزبور نطق حاضر و آماده‌ای را ایراد می‌کرد و می‌گفت مثلاً من فلان و بهمان را به هیئت رئیسه کنگره پیشنهاد می‌کنم و سپس رئیسی با قیام و قعود رأی می‌گرفت و بدیهی است که همه قیام می‌کردند و نظر رئیس و پیشنهاد دهنده تصویب می‌شد. روز بعد که روزنامه‌ها نوشتند در انتخابات کنگره دموکراسی کامل برقرار بوده است (مخصوصاً روزنامه ایران نوین و فرمان‌) اکثر نمایندگان مجلس این خبر را خصوصی به همدیگر نشان داده و با مسخره می‌گفتند واقعاً که دموکراسی عجیبی در انتخابات حکمفرما بوده است و بیش از همه نمایندگان‌، خسروانی دبیر کل حزب ایران نوین را که مجدداً به دبیر کلی انتخاب گردیده در پشت پرده و در صحبت‌های خصوصی مسخره می‌کردند و معتقد بودند که او تقریباً کم هوش‌ترین و نالایق‌ترین فرد حزب است و عجبا که دبیر کل حزب هم می‌شود.
دکتر حاتم نماینده کرمانشاه که به بذله‌گویی و سرودن شعر در مجلس شهرت دارد و تا کنون هیچ وقت در جلسه علنی صحبت نکرده است‌، محرمانه به مهندس زرآور نماینده فارس که او هم طبع لطیف و بذله‌گویی دارد، می‌گفت وقتی که دسته گل را پس از انتخاب مجدد خسروانی به دبیرکلی‌، کارگران به گردن او آویختند، یاد شعر حافظ و مضمون طوق زرین همه در گردن خر می‌بینم‌... افتادم و خنده‌ام گرفت‌.
دکتر حاتم به ریگی نماینده دیگر مجلس که پهلوی دست او نشسته بود می‌گفت وقتی که خسروانی این همه گل و این کف زدنها را می‌بیند که برای انتخاب دبیرکلی او انجام می‌گیرد قطعاً در دل خود می‌گوید من که اینقدر بیهوده و بی‌عرضه هستم ولی اینها این همه از من تمجید و تعریف می‌کنند و با این ترتیب قطعاً خودشان هیچ چیز سرشان نمی‌شود.

/ 6 نظر / 10 بازدید
حوری آسمان

سلام. استاد من بد جور گیج شدم.!!!!!!!

ساناز

هر کی بخواد بیاد می یاد. هر کی بخواد بمونه می مونه. بیچاره اون کسایی که این وسط قربونی می شن.......

فادیا

سلام... من فکر میکنم که اگه حوری جون یه مقدار مطالبو با دقت بیشتری بخونه می بینه که چقدر استاد زیبا و بالغانه و تا حدود زیادی واضح نوشته من به جرات می تونم بگم که اینگونه مطالب جذاب و قابل تاملو تا حد زیادی توی وب شما میشه پیدا کرد و خوند... بقیه یا بطوری افراط کرده اند یا تفریط بازم ممنون.............

مریم

سلام من هم با شما موافقم .ولی فرق اساسی امروزی ها با گذشته در این است که اینهابه اسم اسلام این کارها رامی کنند و مردمی هم که طرفدارشان هستند به خاطر اسلام و انقلاب با انانند.غافل از اینکه اینان قاضی شریح و معاویه زمانه اند.

یه آدم دیگه

سلام مثل همیشه بالغانه و به بهترین شکل ممکن منظور رساندن هر چند که نوشته ای انتخابی باشد ...........راستی با مریم هم موافقم!

حمیدرضا

هوش و ذکاوت شما ستودنی است.توپ وسط زمین است و شما در کنار زمین. خوشحالم که اینجام............